یادمان دعبل خزاعی در کنار مقبره این شاعر برگزار می شود