روز شلوغ قایم مقام پرسپولیس/ درخواست از هواداران تا پرواز چارتر به عربستان