تجلیل از بانوان فعال قرآنی شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن کریم / عکس : بهاره سیدی