آموزش آیین دادرسی کیفری بر عهده قوه قضاییه بوده و از اول تابستان لازم الاجراست