روابط عمومی ها نباید به جناح سیاسی خاصی تعلق داشته باشند