سلیمانی: وزیر ورزش صلاحیت اظهارنظر در مورد داوری ندارد/ فرافکنی می کند