مشاور فرهنگی رییس جمهوری: دریافت نظرات نخبگان، مورد تاکیددکتر روحانی است