فریاد الله اکبر رضایی، دانشگاه امام حسین(ع) را به تکبیر کشاند