ژ///تهاجم های ظالمانه مستکبران به کشورهای ستمدیده جلوه ای از جاهلیت مدرن است