مراکز بهداشتی اصفهان موظف به ارائه یُد به مادران باردار شدند