برگزاری ۱۱۰ عنوان برنامه به مناسبت آزادی سازی خرمشهر در نهاوند