موگرینی:اتحادیه اروپا به ایجاد کشور فلسطین پایبند است