بمنظورترویج فرهنگ نیکوکاری طرح هبه در شهرری اجرا می شود