با افزایش تسهیلات، بازار مسکن به تدریج از رکود خارج می شود