روشن: قلعه‌نویی تا نوک دماغ خود را می‌دید/ مجیدی باید در برنامه 90 صحبت‌هایش را می‌کرد