دشمنان با زبان سلاح بیشتر آشنا هستند/سلاح سپاه برای ظلم ستیزی است