خوابگاه‌های دانشگاه شیراز از استانداردهای کل کشور به دور است