فلسطینی‌ها باید از اقدامات یکجانبه علیه اسرائیل در عرصه بین‌المللی دست بر دارند