17 هزار زن سرپرست خانوار به دلیل فوت شوهر تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی هستند