یک مسوول در کمیته امداد: کارت همت برای مددجویان کارآفرین صادر می شود