ضرورت ارائه آموزش‌های لازم و نظارت كافی در حفظ منابع آبی