آیا اصلاح طلبان از عملکرد گذشته خانه احزاب عبرت گرفته اند؟