تاج : آمار منتشر شده سازمان لیگ در مورد هزینه باشگاه ها صحیح است