تفاهم نامه همکاری های حمل ونقل جاده ای ایران وافغانستان به امضا رسید