معاون رئیس جمهور از پروژه « امتداد اتوبان همت» بازدید کرد