دوره آموزشي «مديريت روابط عمومي با زبان ساده» به صورت آنلاين ارائه شد