سیاست‌های حمایتی دولت در عرصه نرم افزاری افزایش می‌یابد