پاداش به پرسپولیسی‌ها بابت شکست الهلال/ 3 سکه برای ایمون زاید!