فرهاد مجیدی هم شیوه آزاده نامداری را انتخاب کرد؛ طرفداران قلعه نویی، کاپیتان سابق شان را تسلیم کردند