پیشنهاد رییس کمیته ملی المپیک برای تشکیل صندوق حمایت از کشورهای ضعیف آسیا