107 دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی ارومیه افزوده می شود