دليل تلاش براي رفع ممنوع‌التصويري یکی از فتنه‌گران