زمینه امنیتی مناسب برای برگزاری انتخابات در کرمان ایجاد می شود