هجمه‌های فرهنگی بر باورهای دینی زنان اثر سوء گذاشته است