وزارت بهداشت موظف به پیشگیری از ورود ابولا است/ ابولا درمان ندارد