هدف بیمه دانا، کسب پرتفوی بیش از 2500 میلیارد تومانی است