ورزشکاران ناشنوای مازندران از کمبود شدید سالن های تمرین رنج می برند