برای توسعه پایدار کشور به همدلی و همزبانی نیاز داریم