آفت یکسان انگاری توسعه‌‎غربی و پیشرفت‌اسلامی در چهارمین کنفرانس الگوی پیشرفت!