تاکید وزیر دادگستری بر نقش سازمان تعزیرات حکومتی در تقویت اعتماد عمومی