سرلشکر جعفری: دشمنان با زبان سلاح بیشتر آشنا هستند