نوروزی: پیروزی یک بر صفر شاید مطمئن نباشد اما از مساوی بهتر است