آفت یکسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی در چهارمین کنفرانس الگوی پیشرفت!