معاونت غذا و داروی خوزستان مقام اول کشور را کسب کرد