هم‌افزایی بین سپاه و ارتش سرمایه راهبردی نیروهای مسلح است