استان‌ها را در ارایه خدمات سلول‌درمانی فعال خواهیم کرد