از داروهایی که به موقع به بیماران نمی رسد تا برگزاری مراسمی که خبری از حضور خیرین در آن نبود!/ یک دنیا