موگرینی: اتحادیه اروپا به ایجاد کشور فلسطین پایبند است