خوردبين: يك سؤال از آقاي فنايي دارم چرا کارشناسی شما همیشه به سود استقلال است؟!