نفرات برتر رقابتهای دو ومیدانی نیروی زمینی ارتش در زاهدان معرفی شدند